23-April-24
  • Menu

Tourist SIM Card

Klook.com
Home » Review » Tourist SIM Card

รีวิว: ซิมการ์ดยุโรป 12 GB ใช้ได้หลายประเทศ นาน 30 วัน

ทริปเดินทางไปยุโรปของเราเมื่อครั้งที่ผ่านมา ได้มีโอกาสใช้ซิมการ์ดที่ซื้อมาจาก Wise World WiFi (ไม่ได้ค่าโฆษณา^^) เนื่องจากระยะเวลาในการเดินทางของทริปนี้ค่อนข้างนานและไปหลายประเทศ Travel SIM...

Klook.com