07-December-23
  • Menu
Klook.com
Home » Kurobedaira

Tag - Kurobedaira

Japan Autumn: เส้นทางท่องเที่ยวเเจแปนเเอลป์ – Tateyama Kurobe Alpine Route

แจแปนเเอลป์ (Japan Alps) เป็นแนวเทือกเขาในเขตภาคกลางตอนเหนือ บริเวณใจกลางของเกาะฮอนชู (เกาะหลักของญี่ปุ่น) ครอบคลุมพื้นที่ของจังหวัด Gifu, Toyama, Nagano และทางใต้ของ Japan Alps ยังครอบคลุมบางส่วนของจังหวัด Yamanashi และ Shizuoka ด้วย  ทาเตยามะ คุโรเบะ อัลไพน์ รูท (Tateyama Kurobe Alpine...

Klook.com