24-July-24
  • Menu
Klook.com
Home » Ribeira

Tag - Ribeira

ปอร์โต (Porto) – ประเทศโปรตุเกส (2/2)

ปอร์โต (Porto) – ประเทศโปรตุเกส (ตอนที่ 1/2) ถึงแม้ว่าปอร์โตจะเป็นเมืองเก่า เเต่ระบบคมนาคมขนส่งของที่นี่ก็ทันสมัยสมกับที่เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศ นอกจากรถรางรุ่นโบราณที่ยังคงวิ่งให้บริการอยู่ในเขตเมืองเก่าแล้ว ยังมีระบบรถรางไฟฟ้า (Tram) แบบใหม่ที่เรียกว่ารถเมโทร...