04-October-23
  • Menu
Klook.com
Home » Tower of London

Tag - Tower of London

ตะลอนเที่ยวเมืองผู้ดี – ย่าน City of London

City of London เป็นพื้นที่บริเวณตอนกลางของกรุงลอนดอน พื้นที่นี้ในอดีตเป็นหัวใจสำคัญของลอนดอน บางครั้งเรียกย่อ ๆ ว่า Square Mile (สแควร์ไมล์) เนื่องจากในเขตนี้จะมีพื้นที่เท่ากับประมาณหนึ่งตารางไมล์ ในปัจจุบันถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของการค้าขาย ธุรกิจ การลงทุนและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์...

Klook.com